Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.

Taryba sudaroma iš 3 mokinių tėvų  (globėjų, rūpintojų), 3 gimnazijos mokytojų, 3 mokinių.

Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis Gimnazijos tėvų(globėjų, rūpintojų) komitetas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.

Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Tarybos funkcijos:
 1. teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 2. pritaria Gimnazijos strateginiam veiklos planui, Gimnazijos metiniam  veiklos planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia Gimnazijos direktorius;
 3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 6. teikia siūlymų Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių tarybos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 8. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.

Gimnazijos taryba nuo 2017-02-08

Mokytojų atstovai:

 1. Olga Dikšė – tarybos pirmininkė
 2. Galina Marinovskaja
 3. Svetlana Gušča

Mokinių atstovai:

 1. Romuald Kovger, III G
 2. Denis Voitechovskij, IIIG
 3. Kamilia Animuckaja, IG

Mokinių tėvų atstovai:

 1. Žana Rodevičienė
 2. Galina Prokopovič
 3. Marija Tyškevič
TURGELIŲ „AISTUVOS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 2016 metų VEIKLOS ATASKAITA
 1. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2016 m  metiniam veiklos planui.
 2. Pritarta  Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2015 m. metinei veiklos ataskaitai.
 3. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2016-2017 m.m. pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planui.
 4. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2016-2017 m.m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašui.
 5. Pritarta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų atestacijos programai.
 6. Pritarta mokinių mokymo namuose tvarkos aprašui.
 7. Pritarta vadovų atestacijai.
 8. Pritarta ūkinei – finansinei 2016 m. ataskaitai.
 9. Pritarta gimnazijos tarybos 2016 m. ataskaitai.
 10. Patvirtintas gimnazijos tarybos 2017 metų veiklos planas.
desk1