Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Atsisiųsti

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.29193?faces-redirect=true