PAGRINDINIS UGDYMAS

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Ugdymas yra vykdomas ir už mokyklos ribų: muziejuose, parkuose ir kitose netradicinėse aplinkose. Gimnazijos ugdymo(si) aplinka  sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui, individualiai, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. O mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, planšetinius kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką .

Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama  I-II gimnazijos klasėse. Antrosios užsienio kalbos pradedama mokytis 6 klasėje ir ji yra privaloma.

Nuo I gimnazijos klasės sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus.

Mokiniams, kuriems sunkiau mokytis ir kurie mokosi itin sėkmingai, sudaroma galimybė lankyti papildomas mokinio ugdymosi poreikiams skirtas pamokas.

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki 10 (II gimnazijos ) klasės.

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios), matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

desk1