DeathtoStock_Nashville4

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas:

teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  sudaryti optimalias sąlygas ugdytis, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymosi galimybes, ir mokymosi ypatumus.

Uždaviniai:
 • Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir ugdyti jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Rengti ir naudoti parengtas mokymo priemones atsižvelgiant į mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
 • Teikti informaciją mokyklos bendruomenei apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių vadovais, dalykų mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 

 • Įvertina mokinių gebėjimus ir sunkumus, nustatant specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Organizuoja individualius ir grupinius užsiėmimus specialiųjų poreikių mokiniams lietuvių kalbos ir matematikos pamokų metu;
 • Lavina mokinių sutrikusias pažinimo funkcijas (dėmesio, suvokimo, mąstymo);
 • Teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti „Bendrąsias ugdymo programas”;
 • Rengia rekomendacijas mokytojams darbui su specialiųjų poreikių mokiniais;
 • Bendradarbiauja su gimnazijos Vaiko gerovės komisija, Šalčininkų rajono savivaldybės Pedagogine psichologine tarnyba;
 • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
 • Informuoja tėvus (globėjus) apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymo pasiekimus;
 • Kaupia metodinę literatūrą apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą;
 • Rengia metodines didaktines priemones.

Specialioji pedagogė: Diana Puškarenkienė

 

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas
Pirmadienis 08.55 – 14.55
Trečiadienis 08.55 – 14.25
 Konsultacinės valandos:
Darbo diena Darbo laikas
Pirmadienis 08.55 – 14.55