desk4

Vidurinis ugdymas  trunka dvejus metus gimnazijos III–IV klasėse. Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus.

Būtina mokytis šiuos dalykus:

 • Tikyba arba etika
 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Užsienio kalba (viena)
 • Matematika
 • Istorija arba geografija
 • Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija
 • Vieną iš menų ar technologijų: dailė, muzika, teatras arba technologijos
 • Fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka

Vidurinio ugdymo programą sudaro:

 • privalomieji bendrojo ugdymo dalykai;
 • pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai;
 • dalykų moduliai;

Vidurinio ugdymo dalykų bendrųjų programų turinys pateikiamas skirtingo sudėtingumo pasirenkamaisiais dalykų kursais ir moduliais. Įvairių mokymosi poreikių ir polinkių turintiems mokiniams sudaromos galimybės rinktis skirtingo sudėtingumo dalykų kursų programas, modulius.

Galimos dvi skirtingos to paties dalyko kurso programos: bendrojo ir išplėstinio; užsienio kalbų  programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos Tarybos siūlomus A1 ir A2,  B1 ir B2  kalbos mokėjimo lygius;

 • dalyko bendrojo kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio ugdymo programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, nukreiptas į bendrąjį raštingumą, reikalingą kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui: ugdomi gebėjimai apibendrinti, planuoti, argumentuoti, paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus, vertinti reiškinius, procesus, produktus. Dalyko bendrojo kurso turinio apimtį sudaro plačiai vartojamos dalyko sąvokos, pagrindiniai dėsningumai, svarbiausios idėjos, jų kontekstas ir praktinis taikymas, vertybinės nuostatos;
 • dalyko išplėstinio kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio ugdymo programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, reikalingas pasirengti tolesnėms studijoms ir būsimai  profesinei veiklai: ugdomi gebėjimai mąstyti kompleksiškai (apibendrinti, planuoti, argumentuoti, spręsti problemas, vertinti remiantis įvairiais kontekstais ir požiūriais) ir kūrybiškai (kelti hipotezes, kurti idėjas ir jas įgyvendinti). Dalyko išplėstinio kurso turinio apimtis sudaro sąlygas mokinių savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, naudotis dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis;
 • užsienio kalbų kursų programos, orientuotos į  A1/A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius, reikalavimai atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse nustatytus kiekvieno kalbų mokėjimo lygio reikalavimus.

Vidurinio ugdymo programos tikslas

 • brandinti dvasines, intelektualines ir fizines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą, įgijusį bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą asmenį

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo  uždaviniai:

 • atliepiant kiekvieno mokinio mokymosi poreikius, užtikrinti dalykų programų pasirinkimo įvairovę;
 • priartinant bendrojo ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų, ugdyti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą;

mod