Prašymas priimti į gimnaziją

Atsisiųsti

Prašymas priimti į ikimokyklinę grupę

Atsisiųsti

Prašymas priimti į priešmokylinę grupę

Atsisiųsti

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija priima mokinius į pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą tvarką.

 

PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KRITERIJAI

 1. Į gimnaziją priimami mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal gimnazijoje teikiamas ugdymo programas;
  2. Jei pageidaujančiųjų mokytis yra daugiau nei yra laisvų vietų, pirmumo tvarka priimami našlaičiai, vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, specialiųjų poreikių vaikai, vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi šioje gimnazijoje.
  3. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, į gimnaziją priimami vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „ Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“; mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą – vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „ Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO VIETA IR TVARKA

 1. Mokinių priėmimą į gimnaziją organizuoja ir vykdo gimnazijos direktorius.
  6. Prašymai priimami kiekvienais kalendoriniais metais nuo sausio 2 dienos iki rugsėjo 1 dienos. Per mokslo metus mokiniai priimami vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768  25.7 punktu.
  7. Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal gimnazijoje teikiamas ugdymo programas, gimnazijos direktoriui teikia prašymą (prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 metų – vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.
  8. Mokinys, norintis tęsti mokymąsi toje pačioje gimnazijoje pagal aukštesnę ugdymo programą, teikia prašymą.
  9. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų arba pažymą:
  9.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
  9.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
  9.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus.
  10. Prašymas ir kiti teikiami dokumentai registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
  11. Švietimo ir mokslo ministerija kartu su pedagogine psichologine tarnyba ir gimnazijos direktoriumi, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, nenumatytais atvejais priima sprendimą dėl mokinio, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo specialiojoje mokykloje ar bendrosios mokyklos ugdymo klasėje (grupėje).
  12. Mokinių priėmimas mokytis įforminamas mokymosi sutartimi.
  13. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis mokiniu ir gimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.
  14. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir asmuo, pateikęs prašymą. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 metų, kol jam sukaks 18 metų, mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
  15. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka gimnazijoje (segamas į mokinio asmens bylą).
  16. Sudarius mokymo sutartį mokinys įregistruojamas mokinių registre. Sudaroma mokinio byla. Į ją dedama mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita tikslinga, su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo byloje esantys dokumentai lieka gimnazijoje.