DeathtoStock_Nashville4

Socialinio pedagogo profesinės veiklos paskirtis

- vaiko socialinės gerovės siekis, negatyviosios socializacijos ankstyvoji prevencija, socialinių gebėjimų ugdymas, mokiniui reikalingų socialinių paslaugų teikimas sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai. Socialinis pedagogas siekia padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas kartu dirba su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinio pedagogo veikla:
 • Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius. Tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
 • Kartu su įstaigos darbuotojais, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasių vadovas neturi tam galimybių.
 • Vykdo patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją mokykloje.
 • Mokykloje organizuoja prevencinius renginius, akcijas, projektus.
 • Kuruoja mokinių iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą mokykloje.

Mokiniai gali kreiptis į soc. pedagogę, jei:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiria smurtą ir išnaudojimą;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti;
 • nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais.

Socialinė pedagogė – Miglė Litvinienė

 

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis – Ketvirtadienis – 9:00 – 14:00