hiking

Ugdymo proceso organizavimą  Gimnazijoje aptaria Mokytojų taryba, Mokyklos taryba, tvirtina direktorius.

 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

 

2020–2021 mokslo metų pradžia 2020 m. rugsėjo 1 dieną, ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. Gimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas skirstomas trimestrais.

Nustatoma tokia trimestrų trukmė :

pirmasis trimestras – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. lapkričio 30 d.;

antrasis trimestras–   2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. vasario 28 d.

trečiasis trimestras – 2021 m. kovo 1 d. – 2021m. birželio 9 d.

 

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos 2020–2021 mokslo metai
Rudens 2020-10-26–2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23–2021-01-05
Žiemos 2021-02-15–2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06–2021-04-09
Vasaros 2021-06-10–2020-08-31

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 5-8, I-IV  GIMNAZIJOS KLASĖSE

 

2020–2021 mokslo metai.

Mokslo metų pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Save

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – ypatingos aplinkybės), laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).

Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 20 °C ar žemesnė arba 30 °C ar aukštesnė.