total-slides-balloons

Mokiniai mokosi šiuos dalykus:

 • Tikyba arba etika
 • Lietuvių kalba (gimtoji)
 • Užsienio kalba
 • Matematika
 • Pasaulio pažinimas
 • Dailė ir technologijos
 • Muzika
 • Fizinis ugdymas
 • Šokis

prad

SUDAROMOS PUIKIOS SĄLYGOS:

 • bendrauti ir bendradarbiauti;
 • lanksčiai ir kūrybiškai mąstyti bei prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
 • būti aktyviais, nebijoti pokyčių, siekti užsibrėžtų tikslų;
 • tapti visapusiška ir save realizuojančia asmenybe.

GIMNAZIJOJE VAIKAMS UŽTIKRINAME:

 • visišką saugumą;
 • žinių kokybę (klasėse mažai mokinių, vyksta darbas grupėse);
 • jaukią aplinką, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosferą.

UGDOMOJI VEIKLA:

 • privalomi dalykai pagal valstybės nustatytą programą;
 • pagrindinių dalykų (anglų k., lietuvių k., matematikos, ) papildomos pamokos (konsultacijos)
 • namų darbų ruoša;
 • neformalusis ugdymas ( literatų ir skaitymo  klubai, kompiuterio pradžiamokslis, sportiniai žaidimai, jaunieji anglistai)
 • pažintinės ekskursijos;
 • dalyvavimas mokyklos, regioninių mokyklų, ir rajono mokyklų organizuojamuose renginiuose, konkursuose ir viktorinose;

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Turgelių Aistuvos gimnazijos herbas
 • Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa.
 • Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. Planuodamas 1–os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko pasiekimus.
 • Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.