Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos vidiniu pranešimu apie pažeidimus, teikimo kanalu apie pažeidimą, gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su gimnazija sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorio ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Pagal pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo ar neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti gimnazijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) yra paskirtas mokytojas Deimantas Žemaitis, Mokyklos g. 1, Jezavitiškių k., Šalčininkų r., LT-17277  Kodas: 191413020

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoje vidiniu pranešimu apie pažeidimus kanalu, galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į gimnaziją jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu:Mokyklos g. 1, Jezavitiškių k., Šalčininkų r., LT-17277  Kodas: 191413020
 • atsiųsti nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą paštu gimnazijai adresu Mokyklos g. 1, Jezavitiškių k., Šalčininkų r., LT-17277  Kodas: 191413020. Siunčiant pranešimą paštu, po gimnazijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui  asmeniškai“. Siunčiant laisvo formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

Pranešimo apie pažeidimą forma

 • atsiųsti nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą gimnazijos elektroninio pašto adresu: aistuvapranesk@gmail.com.

Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimo apie pažeidimą forma

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos vidinių pranešimu apie pažeidimus, teikimo kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo tvarką ir procedūras nustato informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo  gimnazijoje tvarkos aprašas.

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

ASMENŲ, TEIKIANČIŲ INFORMACIJĄ TEISĖS IR GARANTIJOS

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af/asr

Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Atmintinė apie pranešimą apie korupciją