Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarka
Atsisiųsti
Darbuotojų elgesio (etikos) taisyklės
Atsisiųsti
Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka
Atsisiųsti
Įsakymas dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokykloje patvirtinimo
Atsisiųsti
Įsakymas Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokyklose, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Atsisiųsti
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS
Atsisiųsti
Įsakymas dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokykloje patvirtinimo
Atsisiųsti
Įsakymas Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokyklose, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Atsisiųsti
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS
Atsisiųsti
Naudojimosi mokinių asmeninių daiktų laikymo spintelėmis tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
Atsisiųsti
Turgelių "Aistuvos" gimnazijos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas
Atsisiųsti
Ugdymo turinio ir procesų stebėsenos tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Atsisiųsti
Metodinės tarybos veiklos nuostatai
Atsisiųsti
Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Mokinių vežimo autobusu tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
Atsisiųsti
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Mažos vertės pirkimų taisyklės
Atsisiųsti
Lankomumo kontrolės tvarkos aprašas
Atsisiųsti (Priedai) Atsisiųsti (Aprašas)
Mokinių elgesio taisyklės
Atsisiųsti
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Olimpiadų, konkursų,varžybų organizavimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Renginių organizavimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Atsisiųsti
Budėjimo organizavimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Ekskursijų vykdymo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Dalyko,kurso,modulio keitimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas
Atsisiųsti
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2020
Atsisiųsti
Turgelių "Aistuvos" gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Atsisiųsti