Turgelių Aistuvos gimnazijos herbas

Misija

Bibliotekos misija yra palaikyti ir plėtoti gimnazijos siekiamus tikslus. Aprūpinti gimnazijos bendruomenės narius informatiniais ir dokumentiniais ištekliais, ugdyti skaitytojų informacinį raštingumą.

Vizija

Bibliotekos vizija: mokyklos biblioteka švietimo,  informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia technine ir informacine bazę, žmogiškaisiais resursais ir geru psichologiniu klimatu.

Tikslai

Bibliotekos tikslai – visapusiškai tenkinti gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savišvietą, mokinių integraciją į sociokultūrinę aplinką, pasitelkiant skaitymą ir informacines technologijas.

Pagrindiniai bibliotekos uždaviniai:

  • informacinių paslaugų teikimas gimnazijos bendruomenei;
  • spaudinių ir kitų informacijos laikmenų, reikalingų mokyklos ugdymo procesui, kaupimas, tvarkymas ir saugojimas;
  • informacinės kultūros formavimas;
  • bendravimo įgudžių ir kultūros ugdymas;

Bibliotekoje yra įrengta skaitykla su 10 darbo vietų.
Bibliotekoje yra 4 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Skaitytojų registravimas. Norintys naudotis mokyklos bibliotekos paslaugomis, registruojasi bibliotekoje. Užpildęs skaitytojo formuliarą skaitytojas pasirašo jame, sutikdamas laikytis naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklių. Neaptarnaujami kitų mokyklų moksleiviai, ne mokyklos bendruomenės nariai.

Leidinių paieška.  Skaitytojai patys pasirenka knygas iš atviro fondo.

Paslaugos:
skaitytojai gali naudotis bibliotekos fondais;
dirbti kompiuteriais;
naudotis internetu;
naudotis kopijavimo aparatu, spausdintuvu.

Bibliotekos darbo laikas:

 I   7:00 – 13.40 val.

 II  7:00 – 13.40 val.

 III 7:00 – 13.40 val.

 IV 7:00 – 13.40 val.

  V  7:00 – 13.40 val.