Turgelių Aistuvos gimnazijos herbas

Gimnazijos taryba –

aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausių Gimnazijos veiklos uždavinių sprendimui. Tėvus į Gimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų tarybos posėdis, mokinius – mokinių susirinkimas. Gimnazijos taryba turi nuostatus, funkcijas.

Mokytojų taryba –

nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, kurios paskirtis – mokytojų profesinių bei bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas. Ją sudaro gimnazijos direktorė, jos pavaduotoja ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, socialinė pedagogė, logopedė, bibliotekos vedėja. Mokytojų tarybai vadovauja direktorė, tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai.


Mokinių taryba –

nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti renginius gimnazijos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių taryba – gimnazijos tarybos sudedamoji dalis.

Taryba sudaroma mokinių susirinkime dalyvaujančių mokinių balsų dauguma iš 6–10 klasių mokinių. Kandidatai į tarybą priimami slaptu mokinių tarybos narių balsavimu. Mokinių tarybos sudėtis tvirtinama tarybos posėdžio protokolu.

Mokinių taryba:

  1. atstovauja gimnazijos mokinių interesams;
  2. svarsto aktualius mokiniams klausimus ir iškeltas problemas;
  3. teikia pasiūlymus, būdus iškilusioms problemoms spręsti ir pageidavimus gimnazijos administracijai;
  4. padeda gimnazijos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje;
  5. inicijuoja, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose ir atstovauja savo mokyklą įvairiuose renginiuose savivaldybėje;
  6. skatina mokinių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė:
Rasa Midverienė, ugdymo organizavimo skyriaus vedėja

Komisijos pirmininko pavaduotoja
Miglė Litvinienė, socialinė pedagogė.

Komisijos nariai:
Božena Maciulevičienė, geografijos mokytoja
Galina Silko, matematikos mokytoja
Janina Butko, sveikatos priežiūros specialistė
Natalija Jarmolkovičienė, pradinių klasių mokytoja
Diana Puškerenkienė, specialioji pedagogė.

Gimnazijos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio prevencijos valdymo grupė

Komisijos pirmininkė:
Rasa Midverienė, ugdymo organizavimo skyriaus vedėja

Komisijos nariai:
Laura Stankovska, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
Janina Butko, sveikatos priežiūros specialistė,
Miglė Litvinienė, socialinė pedagogė,
Irina Kodienė,  valgyklos vedėja.


Metodinės tarybos struktūra:

Atsisiųsti

Darbo grupės, komisijos:

Atsisiųsti