Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.

Taryba sudaroma iš 3 mokinių tėvų  (globėjų, rūpintojų), 3 gimnazijos mokytojų, 3 mokinių.

Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis Gimnazijos tėvų(globėjų, rūpintojų) komitetas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.

Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Tarybos funkcijos:
 1. teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 2. pritaria Gimnazijos strateginiam veiklos planui, Gimnazijos metiniam  veiklos planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia Gimnazijos direktorius;
 3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 6. teikia siūlymų Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių tarybos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 8. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.

Gimnazijos taryba

Mokytojų atstovai:

 1. Božena Maciulevičienė – tarybos pirmininkė
 2. Galina Marinovskaja
 3. Svetlana Gušča

Mokinių atstovai:

 1. Nikol Zenkova IV G
 2. Emilija Gimžūnaitė IVG

Mokinių tėvų atstovai:

 1. Natalja Jarmolkovičienė
 2. Gelena Prokopovič
 3. Zbignev Gavlas
TURGELIŲ „AISTUVOS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 2019 metų VEIKLOS ATASKAITA
 1. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2019 m. ataskaitai.
 2. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2019 m. metiniam veiklos planui.
 3. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos ūkinei – finansinei 2018 m. ataskaitai.
 4. Patvirtinti nauji tarybos nariai. Išrinktas Tarybos pirmininkas.
 5. 2 procentų paramos lėšų panaudojimas.
 6. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos organizacinei struktūrai.
 7. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos nuostatoms.
 8. Nutarta trumpinti pamokas atsižvelgiant į temperatūrą.
 9. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2019-2020 m.m. ikimokyklinio ugdymo organizavimo programai
 10. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2019-2020 m.m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašui.
 11. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2019-2020 m.m. pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planui.
 12. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2019-2020 m.m. IG,IIG, IIIG, IVG klasių mokymosi pusmečiais.
 13. Pritarta Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2019-2020 m.m komplektų išlaikymui savo lėšomis.
 14. Pritarta elektroninių mokinių pažymėjimų įsigijimui.
 15. Pritarta šildymo įjungimui Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoje nuo 2019-09-23 d., atsižvelgiant į temperatūrą.
 16. Pritarta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 metų atestacijos programai.
 17. Pritarta trumpinti pamokas Turgelių  „Aistuvos“ gimnazijoje 2019-11-28 d., atsižvelgiant į seminarą.
 18. Pritarta Turgelių „Aistuvos“  gimnazijos tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai.
desk1