Pažanga ir pasiekimai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas aptariamas dalykų metodinėse grupėse ir pristatomas Mokytojų taryboje mokslo metų pradžioje. Kiekvienas mokytojas įpareigotas pirmą pamoką supažindinti mokinius su dalyko vertinimu.

Vertinimo metodai

Mokykloje taikoma1-4 klasėms pasiekimas vertinamas lygiais; 5-12 klasėms 10-balė sistema, dorinis ugdymas vertinamas „Įskaityta“, „Neįskaityta“. Kontroliniai darbai planuojami iš anksto, yra jų grafikas, per dieną mokiniai turi tik vieną kontrolinį.

Patikra

X klasių mokiniai pasibaigus mokslo metams dalyvauja patikroje. Į aukštesnę klasę mokiniai keliami, paliekami kurso kartoti ar baigia ugdymo programą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2005 m. balandžio 5 d. Nr. ĮSAK- 556, redakcija 2012 m. gegužės 8 d. Nr. ĮSAK-V-766.

Manodienynas.lt

Mokinių pasiekimai fiksuojami: elektroniniame dienyne www.manodienynas.lt. Dėl mokiniams skirtų papildomų darbų ar kurso kartojimo tėvai raštiškai informuojami per 3 darbo dienas.