total-slides-balloons

Mokiniai mokosi šiuos dalykus:

 • Tikyba arba etika
 • Lietuvių kalba (gimtoji)
 • Užsienio kalba
 • Matematika
 • Pasaulio pažinimas
 • Dailė ir technologijos
 • Muzika
 • Kūno kultūra
Dalykai

 

1-2
klasės
3-4 klasės Iš viso skiriamo ugdymo valandų
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 68 68 136
Lietuvių kalba (gimtoji) 510 476 986
Užsienio kalba (anglų, prancūzų, vokiečių) 68 136 204
Matematika 306 306 612
Pasaulio pažinimas 136 136 272
Dailė ir technologijos 136 136 272
Muzika 136 136 272
Kūno kultūra 170 204 374
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti 68 102 170
Iš viso pradinio ugdymo programai įgyvendinti 1598 1700 3298
Neformaliojo švietimo valandos 136 136 272

SUDAROMOS PUIKIOS SĄLYGOS:

 • bendrauti ir bendradarbiauti;
 • lanksčiai ir kūrybiškai mąstyti bei prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
 • būti aktyviais, nebijoti pokyčių, siekti užsibrėžtų tikslų;
 • tapti visapusiška ir save realizuojančia asmenybe.

GIMNAZIJOJE VAIKAMS UŽTIKRINAME:

 • visišką saugumą;
 • žinių kokybę (klasėse mažai mokinių, vyksta darbas grupėse);
 • jaukią aplinką, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosferą.

UGDOMOJI VEIKLA:

 • privalomi dalykai pagal valstybės nustatytą programą;
 • pagrindinių dalykų (anglų k., lietuvių k., matematikos, ) papildomos pamokos (konsultacijos)
 • namų darbų ruoša;
 • neformalusis ugdymas ( literatų ir skaitymo  klubai, kompiuterio pradžiamokslis, sportiniai žaidimai, jaunieji anglistai)
 • pažintinės ekskursijos;
 • dalyvavimas mokyklos, regioninių mokyklų, ir rajono mokyklų organizuojamuose renginiuose, konkursuose ir viktorinose;

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Turgelių Aistuvos gimnazijos herbas
 • Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa.
 • Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. Planuodamas 1–os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko pasiekimus.
 • Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.