Tai kolegiali gimnazijos mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos bei neformalaus ugdymo veiklos klausimais.

Ją sudaro 5-IVG klasių mokiniai (po 2 atstovus iš kiekvienos klasės), kurie renkami atviru balsavimu savo klasės mokinių balsų dauguma. MS veiklai vadovauja pirmininkas bei jo padėjėjas. Trys Mokinių tarybos nariai priklauso  Gimnazijos tarybai. Mokinių tarybos posėdžiai rengiami mažiausiai 3 kartus metuose, susirinkimai – 1 kartą savaitėje arba pagal poreikį.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2020-2021 mokslo metų mokinių taryba

Mokinių savivaldos  kuratorius Socialinė pedagogė
Miglė Litvinienė
Savivaldos pirmininkas Nikolė Zenkova (IIIG)
Savivaldos pirmininko pavaduotojas Akvilė Stavarukaitė  (7)
Savivaldos sekretorės Veronika Dagil (6) ir Margarita Savčič (III G)
 

Nariai

 

Daniel Aliaševič (5)

  Dovydas Žilko (5)

Dominik Pozniak (6)

Tomas Jarmolkovičius (7)

Lija Žilko (7)

Rafal Pozniak (8)

Ernest Jagelo(8)

Sergej Savčič (I G)

Liveta Kovger (IG)

Edgar Zenkov (IIG)

Gediminas Voveris (IIG)

Viktorija Volkovič (III G)

Loreta Markevič (IV G)

Gabriela Mackevič (IVG)

Tikslai ir uždaviniai:

  1. Vienyti gimnazijos  5 – IVG klasių mokinius bendrai veiklai, sprendžiant gimnazijos veiklos klausimus.
  2. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
  3. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, atsakomybę ir pareigą, socialinius įgūdžius.
  4. Atstovauti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos administracija, mokytojais, specialistais, mokyklos bendruomene.
  5. Padėti organizuoti renginius, akcijas, žalingų įpročių prevencijos, sportinės, ūkinės veiklos.
  6. Dalyvauti priimant su gimnazija susijusius klausimus.

 

Mokinių taryba