heart-icon

Darbo tikslas

Teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Darbo uždaviniai

  • Šalinti ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • Įvertinti mokyklos mokinių specialiuosius ugdymo(-si) poreikius ir raidos ypatumus.
  • Konsultuoti mokytojus dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, mokomosios medžiagos ir mokymo priemonių pritaikymo.
  • Siekti bendradarbiavimo su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, tėvais/globėjais.
  • Sudaryti sąlygas galimų sutrikimų prevencijai;
  • Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų
  • Ugdymo(-si) poreikių turinčius mokinius.

Logopedas mokykloje:
Vaida Novickienė

El. paštas:
vaidavickiene@gmail.com

SU UGDYTINIAIS DIRBAMA:

Pirmadieniais 11:55 – 17:00
Antradieniais 11:55 – 15:55
Trečiadieniais 11:55 – 17:00
Ketvirtadieniais 11:55 – 15:15
Penktadienis 11:55 – 15:15

KONSULTUOJA TĖVUS:

Pirmadienis 7:30 – 8:00
Antradienis 7:30 – 8:00