Brandos egzaminų programos ir pavyzdžiai

Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje (Brandos egzaminai→Programos) skelbiami kiekvieno valstybinio brandos egzamino minimalius reikalavimus iliustruojantys uždavinių, klausimų pavyzdžiai. Jie atrinkti iš ankstesnių metų valstybinių brandos egzaminų ir bandomųjų egzaminų užduočių arba sukurti. Į pavyzdžius atrinktos užduotys, kurias teisingai yra atlikę ne mažiau kaip 70 % mokinių.

Patvirtinta 2014 m. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka

Š. m. gegužės 15 d. LAMA BPO valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2014 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašas.

Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti ir koreguoti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 21 d. 17 val. Į prašymą bus galima įtraukti iki 12 pageidavimų, kuriuos bus galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas bus koreguojamas kelis kartus, galios paskutinė koreguoto prašymo versija.

Pagrindinio priėmimo metu stojantysis galės užpildyti ir tikslinio finansavimo prašymą pasirenkant iš studijų programų, gavusių valstybės tikslinį finansavimą, sąrašo. Į tikslinio finansavimo prašymą bus galima įterpti iki 3 pageidavimų.

Visas 2014 m. bendrojo priėmimo datas rasite „Bendrojo priėmimo“ skiltyje „2014 m. datos“.

Visą 2014 m. bendrojo priėmimo tvarką rasite „Stojantiesiems 2014 m.“ skiltyje.

Informacija apie pasirinkimus laikyti brandos egzminus 2014 metais

2014 metais Lietuvoje vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,38 (2013 metais – 3,25) egzamino. Akivaizdu, kad šiais metais šis rodiklis padidėjo.

Šiais metais populiariausi yra šie egzaminai: valstybinis užsienio kalbos (anglų), tai beveik 4% kandidatų daugiau negu praėjusiais metais, valstybinis istorijos, ir valstybinis matematikos brandos egzaminas, kurio pasirinkimas išaugo beveik 3%.

Pasirinkimų skaičiaus didėjimas stebimas ir kitų mokomųjų dalykų egzaminų – geografijos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos, užsienio kalbos (rusų). Gamtos mokslų ir informacinių technologijų egzaminų pasirinkimų didėjimas stebimas jau antri metai iš eilės.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias technologijų brandos egzaminas.

Prašymo forma

Informacija ruošiama

Abituriento atmintinė

Lietuvos moksleivių sąjunga bendradarbiaudama su Nacionaliniu egzaminų centru ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti parengė informacinį leidinį „Abituriento atmintinė. Viską, ką turi žinoti“, kuriame pateikiami visi atsakymai į svarbiausius klausimus baigiant bendrojo lavinimo mokyklą.

2014 m. Brandos egzaminų tvarkos aprašas:

Daugiau informacijos: http://nec.lt/failai/3975_BE-2014.pdf

Švietimo ir mokslo ministras dr. Dainius Pavalkis 2013 m. gruodžio 5 dieną pasirašytu įsakymu Nr. V-1195 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino šių dokumentų pakeitimus.

2014 metais kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus, pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus reikės iki sausio 17 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki kovo 5 dienos.

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks gegužės 3–birželio 18, pakartotinė – birželio 20–liepos 7 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kabos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją gali būti pritaikomos brandos egzamino vykdymo sąlygos ir dalyko brandos egzamino vykdymo ir vertinimo instrukcija. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma iki kovo 7 dienos mokinys ir buvęs mokinys pateikia mokyklos vadovui.

Informaciją apie 2014 m. priėmimą į aukštąsias mokyklas (apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas, bendrojo priėmimo tvarką, konkursinio balo skaičiuoklę, apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas) galima rasti svetainėse: www.smm.ltwww.aikos.smm.lt ; www.lamabpo.lt ; www.skvc.lt ; www.vsf.lt .

Patvirtinti 2014 metų kalbų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

Iš Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje svarstyti paskelbtų 3 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į apklausoje dalyvavusių respondentų (mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, vertintojų, švietimo darbuotojų ir kt.) pareikštas nuomones, pastabas, pasiūlymus ir apklausos rezultatus, atrinktas daugiausia pritarimo sulaukęs Lietuvos moksleivių sąjungos parengtas variantas, papildytas įskaitų, mokyklinių brandos egzaminų, pakartotinės sesijos brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo datomis. Tvarkaraštyje numatyta užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų, vokiečių) brandos egzaminus vykdyti šeštadieniais gegužės mėnesį. Pagrindinis atrinkto tvarkaraščio privalumas, pasak apklausoje dalyvavusių respondentų, yra ilgesni laiko tarpai tarp atskirų egzaminų, leisiantys geriau pasiruošti.

Pakeista lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa

http://www.nec.lt/failai/3879_2014m_Liet_k_BE_programa-pakoreguota-3autoriai.pdf

2014 metų lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniame ir valstybiniame brandos egzamine prie rašinio temų bus pateikiama po tris autorius. Rašant valstybinio brandos egzamino rašinį, reikės parašyti ne mažiau kaip 500 žodžių, mokykliniame brandos egzamine – ne mažiau kaip 400 žodžių.